ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 2024/1

Artikel 1

 TOEPASSING


1.1. Deze algemene voorwaarden, met inbegrip van de bijzondere voorwaarden vermeld of waarnaar verwezen wordt op of in de overeenkomst, onze offertes, onze orderbevestigingen en facturen, zijn van toepassing op onze overeenkomsten met de opdrachtgever, behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking, en dit van het ogenblik dat zij minstens één keer, op eender welk tijdstip en eender welke manier aan hem ter kennis werden gebracht. Zij worden beschouwd als zijnde formeel en uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever, zelfs indien zij in tegenspraak zijn met de eigen algemene- of bijzondere voorwaarden van aan- of verkoop. Alleen de voorwaarden van CityD-WES zijn van toepassing en de knock-out regeling van artikel 5.23 lid 3 Burgerlijk wetboek speelt niet. De term “wij”, “ons”, of “onze” in de algemene voorwaarden heeft steeds betrekking op CityD-WES.


1.2. Met uitzondering van opdrachten waarop de wetgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten van toepassing is, binden de voorwaarden die zijn vermeld op bestel- of andere documenten die uitgaan van de opdrachtgever ons slechts indien deze door ons uitdrukkelijk werden aanvaard. E-mails met algemene of bijzondere voorwaarden die ons bereiken, binden ons nooit zo de ontvangst en de inhoud ervan niet uitdrukkelijk door ons werd bevestigd.

Voor opdrachten waarop de wetgeving met betrekking tot overheidsopdrachten wel van toepassing zijn, gelden huidige voorwaarden slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen hieromtrent.


1.3. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit.


1.4. Indien één van de bepalingen van de onderhavige voorwaarden of de voorwaarden vermeld in de overeenkomst of onze offerte nietig blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen onverkort van toepassing blijven en zal de nietige bepaling door een gelijkaardige bepaling worden vervangen dewelke naar de geest overeenstemt met de nietige bepaling.

De mogelijkheid om zich te steunen op een nietigheid op schriftelijke kennisgeving wordt uitgesloten.


1.5. De uitvoering van elke aanvaarde opdracht is strikt beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst, onze offerte of onze orderbevestiging is aangeduid.


1.6. Indien de betaling van een voorschot is voorzien in de overeenkomst, de offerte of de orderbevestiging, zijn wij slechts gebonden na betaling ervan.


1.7. Elke overeenkomst met de opdrachtgever wordt door ons afgesloten mits hij kredietwaardig is, dit wil zeggen dat hij in staat is om zijn financiële verplichting uit hoofde van de overeenkomst na te komen. Wij hebben dan ook het recht om elke reeds door ons aangegane overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen indien zou blijken dat de opdrachtgever niet kredietwaardig is. Het ontbreken van kredietwaardigheid kan onder meer blijken uit negatieve berichten die ons bereiken vanwege kredietverzekeraars, handelsrapporten alsook officiële berichten zoals een betalingsachterstal met betrekking tot sociale lasten of taksen.


Artikel 2

 OFFERTES EN PRIJSBEPALING


2.1. Elke prijsofferte blijft geldig gedurende een termijn van 3 maanden na de offertedatum, behoudens afwijking in de overeenkomst of bijzondere voorwaarden.


2.2. Onze prijzen houden geen rekening met speciale omstandigheden die wij onmogelijk konden voorzien op het ogenblik dat wij de opdracht hebben aanvaard. Ze zijn steeds gebaseerd op de aan ons verstrekte informatie door de opdrachtgever van wie wij verwachten dat hij ons in redelijkheid, zoals het van een goede huisvader mag verwacht worden, informeert over alle elementen die een invloed kunnen hebben op de prijs.


2.3. Ingeval van verhoging van in- en/of uitvoerrechten, koersschommelingen en taksen die een invloed hebben op onze prijzen en die wij onmogelijk konden voorzien bij de prijszetting zullen wij onze prijzen kunnen aanpassen.


2.4.Ingeval van meerjarige opdrachten zijn wij gerechtigd om, vanaf de verjaardag van de overeenkomst, de prijzen aan te passen aan het indexcijfer der consumptieprijzen volgens de hierna volgende formule: p = P ( i / I ) met P = de prijs vermeld in de basisovereenkomst of onze offerte, p = de herziene prijs, I = het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de basisovereenkomst werd ondertekend of onze offerte werd  opgesteld, i = het indexcijfer van de maand  die voorafgaat aan de prijsherziening overeenkomstig dit lid.


2.5. De prijsopgave gaat uit van een planning die efficiënties tijdens de uitvoering zoekt, alsook van het ter beschikking houden van consultants voor de voorliggende opdracht. Indien door het toedoen van de opdrachtgever de planning significant wijzigt, kan CityD-WES een meerprijs aanrekenen. Een significante wijziging in de planning omvat elementen zoals het verlengen van de timing met twee maanden of meer, het niet laten uitvoeren van fases, het binnen de twee werkdagen annuleren van stuurgroepen of workshops, gesprekken met bevoorrechte getuigen spreiden over meerdere dagen terwijl de offerte een bundeling veronderstelt, …


2.6. Al de door ons opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW.


Artikel 3

 OPDRACHT


3.1. Behoudens het hierna onder punt 3.4. bepaalde, indien de opdrachtbevestiging geschiedt door terugzending,  per post of per mail, van het door de opdrachtgever gedateerd en ondertekend bestelformulier dat van ons uitgaat, vangt onze opdracht slechts aan op het ogenblik dat wij deze effectief hebben ontvangen.


3.2. Behoudens het hierna onder punt 3.4. bepaalde, indien de opdracht wordt gegeven door een brief of een bestelbon die van de opdrachtgever uitgaat zijn wij slechts gebonden voor zover deze opdracht uitdrukkelijk verwijst naar onze offerte en de onderhavige voorwaarden en dit slechts vanaf de effectieve ontvangst door ons van de opdracht.


3.3. In alle overige gevallen bindt de opdracht van de opdrachtgever ons slechts indien deze schriftelijk door ons werd bevestigd.

 
 

Artikel 4

RECHTEN, PLICHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE OPDRACHTGEVER


4.1. Verschaffen van informatie


De opdrachtgever zal ons, en desgevallend onze onderaannemers, te allen tijde en tijdig alle beschikbare, noodzakelijke en/of nuttige informatie die van belang is en/of kan zijn voor de uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden, kosteloos verschaffen.


Op ons eerste en eenvoudig verzoek zal de opdrachtgever antwoorden op alle vragen en met ons meewerken teneinde onze opdracht tot een goed einde te kunnen volbrengen.


De opdrachtgever staat zelf in de voor de juistheid van de verstrekte informatie, de instructies, de tekening(en) en/of de aanwijzingen (bijvoorbeeld met betrekking tot de tekeningen, modellen of plannen). Enkel de opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor alle door derden en/of door hemzelf geleden schade in de ruimste zin, dewelke voortvloeit uit of verband houdt met die informatie, instructies, tekening(en) en/of aanwijzingen. In dit kader zal de opdrachtgever ons en onze onderaannemers vrijwaren tegen alle aanspraken van derden met de betrekking tot enige schade die een gevolg is van onjuiste informatie.


4.2. Mogelijk maken van de opdracht


De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat wij, en desgevallend onze onderaannemers, de beschikking krijgen over alle toelatingen en vergunningen die noodzakelijk zijn voor het betreden van de plaats van uitvoering van de opdracht.


In dit kader zal de opdrachtgever onze aangestelden alle noodzakelijke faciliteiten verlenen die hen toelaten om hun opdracht behoorlijk, verantwoord en op een veilige manier te vervullen.


4.3. Vrijwaringplicht - bescherming van eigendommen en eigendomsrechten


De opdrachtgever zal zorg dragen voor de veilige bewaring van het aan ons toebehorend materiaal op een aangepaste, adequate en afgesloten plaats, of - indien deze materialen worden opgeslagen in de inrichting op de terreinen van de opdrachtgever - voor een permanente en deskundige bewaking ervan.


De opdrachtgever zal ons vrijwaren tegen elke aanspraak vanwege derden jegens ons hoofdens de miskenning van de (intellectuele) eigendoms- en gebruiksrechten die rusten op de aan ons ter beschikking gestelde technische hulpmiddelen, tekeningen, modellen, merken en uitvindingoctrooien. Hij zal ons ook vergoeden voor elke schade die wij lijden ingevolge een gebrek of het slecht functioneren van de aan ons ter beschikking gestelde technische hulpmiddelen.


4.4. Betaling van de prijs


De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen of de door ons geoffreerde prijs te betalen binnen de termijnen in artikel 8 hierna bepaald.


Enige betwisting tussen de opdrachtgever en ons met betrekking tot de details van de uitvoering van onze opdracht schort deze betalingsverplichting nooit op en schuldvergelijking is nooit toegestaan.


4.5.Multiclientstudies


Specifiek met betrekking tot de multiclientstudies (bv. reisonderzoek, zakenreisonderzoek, reisomnibusenquête, …), gaan de participerende partijen de verbintenis aan om de resultaten enkel intern te gebruiken en het rapport, de tabellen en de presentatie niet geheel noch in delen door te geven aan derden, zijnde niet-contracterende partijen.


4.6 Bij meerdere opdrachtgevers zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk en ondeelbaar gehouden voor de nakoming van de verplichtingen van deze overeenkomst, waaronder de betalingen.


4.7.Opzegclausule bij het stopzetten van een gegunde opdracht


Indien een partij, met uitzondering van de overmachtsituaties als vermeld in artikel 6, de overeenkomst opzegt (mits het respecteren van een redelijke opzegtermijn) is hij gehouden tot het betalen aan ons, ten titel van winstderving, van een onherleidbare schadevergoeding ten bedrage van 25% van de prijs vermeld in de overeenkomst ten belope van het gedeelte ervan waarvan wij de uitvoering nog niet hebben aangevat, onverminderd zijn verplichting om de reeds door ons aangevatte en uitgevoerde prestaties alsook de door ons reeds gemaakte kosten te betalen alsook onverminderd ons recht om een grotere schadevergoeding te vorderen zo wij aantonen dat de door ons ingevolge de verbreking van de opdracht geleden schade het hierboven vermeld schadepercentage overstijgt.


Artikel 5

RECHTEN, PLICHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE OPDRACHTNEMER (CityD-WES)


5.1. Inspanningsverbintenis


Elke opdracht waartoe wij ons verbonden hebben houdt een inspanningsverbintenis.


Voor zover van toepassing, leveren wij op het einde van onze opdracht een rapport af met een overzicht van de gevolgde stappen, ondernomen acties en bekomen inzichten en resultaten. (zie verder artikel 10)


5.2. Onderaannemers


Wij zijn te allen tijde gerechtigd om onze opdracht te laten uitvoeren door onderaannemers.


5.3. Geheimhouding


Wij verbinden ons ertoe om alle plannen, documenten, informatie en alle gegevens (knowhow, technische en commerciële informatie, procédés en werktechnieken) waarvan wij kennis krijgen in de loop van de uitvoering van onze opdracht, als strikt confidentieel te beschouwen en slechts te gebruiken met het oog op de uitvoering van onze opdracht, behoudens schriftelijke toestemming daartoe door onze opdrachtgever of anders schriftelijk overeengekomen. Om deze geheimhouding te verzekeren nemen we adequate maatregelen.5.4. Publiciteit


Tenzij dit schriftelijk wordt verboden door de opdrachtgever, hebben wij het recht om bij de opdrachttoewijzing, de aanvang van de uitvoering van onze opdracht, tijdens de uitvoering ervan alsook erna, onze betrokkenheid bij deze opdracht alsook de resultaten ervan, geheel of ten dele te vermelden voor publicitaire of zakelijke doeleinden, inclusief van vermelding van het logo.


5.5.Intellectuele eigendom


Alle methodologieën, technieken, werkmethodes, modellen en tekeningen vermeld of waarnaar wordt verwezen in onze offertes, precontractuele geschriften en rapporten/presentaties blijven onze exclusieve eigendom, tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen.


Artikel 6

OVERMACHT


6.1. Wij alsook onze opdrachtgever zijn van elke verbintenis ontslagen in overmachtsituaties zoals brand, staking, lock-out, machineaverij, aanslagen, oorlog en natuurrampen en alle andere gelijkaardige omstandigheden die de uitvoering van de verbintenissen verhinderen en dat conform de navolgende bepalingen.


6.2. Indien een van de partijen door een overmachtsituatie worden getroffen hebben zij het recht om de uitvoering van onze verbintenissen op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding voor laattijdigheid.


6.3. Indien echter een overmachtsituatie gedurende zes maanden aanhoudt, heeft elke partij het recht om de overeenkomst te verbreken, met uitsluiting van elk recht op een schadevergoeding.


6.4. In elk geval moeten de reeds door ons uitgevoerde diensten of prestaties door de opdrachtgever betaald worden.


6.5. COVID-19 en gelijkaardige pandemieën: CityD-WES nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet (volledig) uitvoeren van een opdracht indien ze daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld maar door overmacht zoals COVID-19. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop de onderneming geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zoals in het geval van COVID-19. CityD-WES nv zal in dit geval in gezamenlijk overleg de opdracht opschorten en een nieuwe deadline opstellen. Ingeval de overmacht het niet meer toelaat dat de opdracht in zijn geheel wordt afgewerkt, dan is CityD-WES gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.


 

Artikel 7

FACTUREN EN PROTEST VAN FACTUREN


7.1. CityD-WES heeft te allen tijde het recht om facturen op te stellen voor reeds door ons uitgevoerde prestaties, zelfs indien wij slechts gedeeltelijk prestaties hebben uitgevoerd.


7.2. Elk protest aangaande de opstelling, de vorm of de inhoud van onze facturen, hierin begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, is slechts geldig en kan derhalve slechts ontvankelijk worden verklaard, indien dit protest wordt geformuleerd binnen de 15 kalenderdagen na de datum van ontvangst van de factuur.


7.3. In elk geval dient het protest om geldig te zijn te worden gemotiveerd en dienen de redenen van het protest nauwkeurig worden opgesomd. Ook dient de opdrachtgever in geval van protest de omvang van dit protest in geldwaarde uit te drukken.


7.4. Het protest voornoemd geschiedt enkel bij aangetekend schrijven gericht aan onze maatschappelijke zetel.


7.5. Bij gebrek aan enige vaste datum van ontvangst ter zake worden onze facturen geacht te zijn ontvangen door de opdrachtgever de 3de werkdag na de factuurdatum voor facturatieadressen in België, de 5de werkdag na de factuurdatum voor facturatieadressen in de overige landen van de Europese Unie en de 10de werkdag na de factuurdatum voor facturatieadressen daarbuiten. Het tegenbewijs hiervan behoort door de opdrachtgever te worden geleverd. Voor facturen verstuurd via e-mail wordt de factuur geacht te zijn ontvangen door de opdrachtgever de eerste werkdag na het versturen van de e-mail.


Artikel 8

BETALINGSVOORWAARDEN


8.1. Behoudens onze uitdrukkelijke afwijking moeten al onze facturen betaald worden binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum zonder aftrek van een korting of inhouding van welke aard ook.


8.2. Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur binnen de voornoemde termijn, zullen wij, vanaf de dag volgend op de als hierboven bepaalde termijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht hebben op de betaling van een verwijlintrest zoals overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.


8.3. Door niet te betalen binnen de voornoemde termijn erkent de opdrachtgever bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor schade aan ons te berokkenen. Deze schade, hierin begrepen de invorderingskosten zoals bedoeld in het artikel 6 van de Wet van 02 augustus 2002, dient vergoed te worden door de opdrachtgever en wordt begroot als volgt: ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten en de administratieve werkvermeerdering wordt een schadevergoeding begroot gelijk aan 10% van het openstaand saldo met een minimum van 75 Euro, vermeerderd met een forfaitair bedrag van 13 Euro per aanmaning alsmede de eventuele aantekentaks; indien wij daarenboven derden inschakelen ter minnelijke invordering van de door ons gevorderde bedragen zullen deze kosten ook aan de opdrachtgever worden aangerekend;


Indien wij daarenboven tot gerechtelijke invordering dienen over te gaan zal de opdrachtgever tevens gehouden zijn de gerechtkosten te bepalen overeenkomstig de artikels 1017 e.v. Gerechtelijk Wetboek.


8.4. Zo de opdrachtgever één factuur op haar vervaldatum niet heeft betaald worden alle andere facturen, zelfs deze dewelke nog niet zijn vervallen, onmiddellijk opeisbaar. In dit geval zijn wij ook van rechtswege gerechtigd om, zelfs zonder verwittiging, de uitvoering van onze prestaties te staken tot alle vervallen bedragen integraal vereffend werden onverminderd ons recht om de overeenkomst te verbreken in toepassing van artikel 9 hierna.


8.5. Ingeval van laattijdige betaling van onze factu(u)r(en) door de opdrachtgever behouden wij ons het recht voor om eventuele toegestane kortingen vervallen te verklaren, zelfs met terugwerkende kracht en dit met betrekking tot de kortingen die aan de opdrachtgever werden toegekend tot één jaar voorafgaand aan de laatste aan de opdrachtgever toegestane korting.


8.6. In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijk betwiste uitvoering van onze prestaties als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet werd betwist uit te stellen. Ook vertraging in de uitvoeringstermijn dewelke niet aan ons te wijten is geeft geen recht aan de opdrachtgever tot inhouding van enige betaling evenmin als wijziging in de oorspronkelijke opdracht. Tenzij uitdrukkelijk door ons toegestaan is geen enkele inhouding ten titel van garantie toegelaten.


8.7. Indien door ons betalingsfaciliteiten worden toegestaan, zoals betaling in termijnen en afbetaalovereenkomsten, wordt nog bij deze uitdrukkelijk overeengekomen dat de eerste wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke eisbaarheid van alle termijnbetalingen met zich mee brengt.


8.8. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om het geheel of een gedeelte van onze schuldvorderingen op de opdrachtgever over te dragen aan derden.


8.9. Wij komen overeen met de opdrachtgever dat, indien in weerwil van de hierboven vermelde bepalingen, de door ons uitgevoerde prestaties, nog niet betaald zijnde, toch geheel of gedeeltelijk worden doorgefactureerd door onze opdrachtgever aan diens klant, de opdrachtgever zijn schuldvordering op zijn klant als volgt zal overdragen aan CityD-WES: na betekening bij aangetekend schrijven van de overdracht van schuldvordering door ons aan onze opdrachtgever zowel als aan diens klant, wordt de vordering van onze opdrachtgever ten opzichte van diens klant geheel of proportioneel tot het doorverkochte gedeelte overgedragen aan ons ten bedrage van de schuld in hoofdsom, exclusief verwijlintresten, schadebeding en invorderingskosten, van onze opdrachtgever ten opzichte van ons.


Onze opdrachtgever is verplicht om ons op eerste verzoek alle elementen van zijn schuldvordering ten opzichte van zijn klant mee te delen indien wij voornemen onderhavig artikel toe te passen.Artikel 9

VERBREKING EN SCHADEREGELING


9.1. Indien de opdrachtgever één of meerdere van de in artikel 4 vermelde verplichtingen die op hem rusten niet nakomt, hebben wij het recht om hetzij de opdracht slechts uit te voeren mits de aanrekening van bijkomende prestaties, hetzij de opdracht en/of alle lopende overeenkomsten met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te verbreken. In dit laatste geval zullen wij de verbreking bij aangetekend schrijven aan onze opdrachtgever meedelen, zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig is en onder voorbehoud van onze rechten op de hierna vermelde schadevergoedingen. De opdrachtgever is gehouden tot het betalen aan ons, ten titel van winstderving, van een onherleidbare schadevergoeding ten bedrage van 25% van de prijs vermeld in de overeenkomst ten belope van het gedeelte ervan waarvan wij de uitvoering nog niet hebben aangevat, onverminderd zijn verplichting om de reeds door ons aangevatte en uitgevoerde prestaties alsook de door ons reeds gemaakte kosten te betalen alsook onverminderd ons recht om een grotere schadevergoeding te vorderen zo wij aantonen dat de door ons ingevolge de geleden schade van het niet nakomen van de in artikel 4 vermelde verplichtingen het hierboven vermeld schadepercentage overstijgt .

 

9.2. De opdrachtgever kan zich bij een toerekenbare niet-nakoming van de schuldenaar niet beroepen op prijsvermindering door een schriftelijke kennisgeving.


 

Artikel 10

 RAPPORTERING EN EINDE VAN DE OPDRACHT


10.1 Tenzij anders in het rapport vermeld omvat deze opdracht een rapportering in PowerPoint met bespreking van de ondernomen stappen, ondernomen acties en verkregen inzichten/resultaten. Het eindrapport wordt per e-mail aan de opdrachtgever verstuurd.


10.2 Tenzij anders aangegeven in de offerte is er één correctieronde van het rapport voorzien. Verwachte wijzigingen in het eindrapport dienen binnen de 15 kalenderdagen en gebundeld te worden overgemaakt aan CityD-WES. CityD-WES maakt de nodige aanpassingen voor zover deze passen binnen de opdracht. Bij het uitblijven van reactie van de opdrachtgever op het eindrapport binnen de 10 werkdagen, wordt verondersteld dat de opdrachtgever akkoord gaat met het eindrapport.


10.3 Niet-gebundelde feedback van verschillende gebruikers, meer dan één correctiesronde, laattijdige feedback en verzoeken die niet passen binnen de afgelijnde opdracht kan aanleiding geven tot een meerprijs.


10.4 De eindfactuur voor opdrachten van bepaald werk wordt verstuurd zodra een ontwerpversie van het eindrapport wordt overgemaakt. Onze opdracht wordt beschouwd als volledig en op toereikende wijze uitgevoerd vanaf de datum dat wij onze eindfactuur sturen aan onze opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever binnen een termijn van 15 kalenderdagen na ontvangst van deze, een protest indient bij aangetekend schrijven volgens de voorschriften en vormen vermeld in artikel 7.


10.5 Voor overeenkomsten afgesloten van onbepaalde duur geldt een opzegtermijn van 6 maanden. Een overeenkomst kan ten vroegste worden opgezegd na één jaar.


Artikel 11 

RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD


11.1. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de door ons uitgevoerde, gerealiseerde of ontworpen opdrachten, studies, modellen, tekeningen en procédés alsmede hun materiële en immateriële toebehoren, op de opdrachtgever overgaan van bij het sluiten van de overeenkomst, maar dat deze uitsluitend onze eigendom blijven zolang de opdrachtgever zijn verplichtingen niet volledig heeft vervuld, hierin begrepen de betaling van alle aan ons verschuldigde bedragen met inbegrip van de verwijlintresten, de schadebedingen en de invorderingskosten. Het is bijgevolg aan de opdrachtgever verboden om, tot zolang hij aan zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 8 niet heeft voldaan, deze hetzij te verkopen, te verpanden aan een derde of over deze op enige wijze te beschikken of te gebruiken. Zo de opdrachtgever dit artikel niet naleeft is hij verplicht een schadevergoeding ten bedrage van 25% van de in de overeenkomst vermelde prijs te betalen, onverminderd de nakoming van de overige verplichtingen uit de overeenkomst.


Artikel 12

ONTBINDING EN AANSPRAKELIJKHEID


12.1. Bij overlijden of ontbinding van de opdrachtgever hebben wij steeds de keuze om de overeenkomst te ontbinden en zal de opdrachtgever elk recht verliezen om, om welke reden ook, een schadevergoeding te eisen van ons.

Bij faling of gerechtelijke reorganisatie, dat plaats heeft alvorens wij onze werkzaamheden volledig hebben uitgevoerd zal de overeenkomst naar onze keuze al dan niet worden ontbonden en zal de opdrachtgever elk recht verliezen om, om welke reden ook, een schadevergoeding te eisen van ons.


12.2. De opdracht van CityD-WES betreft een inspanningsverbintenis. CityD-WES kan niet contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van haar opdracht. Zij is louter gehouden voor haar opzettelijke fouten en deze voor wie zij moet instaan alsook voor fouten van haarzelf of van een persoon voor wie zij moet instaan die de fysieke integriteit van een persoon aantast. Evenmin kan CityD-WES samen met derden of met de opdrachtgever hoofdelijk of in solidum gehouden zijn voor enige aansprakelijkheid


12.3 Indien wij desalniettemin aansprakelijk worden gesteld zal deze aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot de directe schade die te wijten is aan onze zware fout of het bedrog van één van onze aangestelden of het foutief (of niet) uitvoeren van onze hoofdverbintenis behoudens eventuele overmachtsituaties alsook behoudens hetgeen hierboven werd bepaald. 


De aansprakelijkheid van CityD-WES voor eventuele schade is beperkt tot maximum het bedrag van de overeengekomen opdracht. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade is steeds uitgesloten.


12.4 CityD-WES is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke derden als gevolg van of in verband met het uitvoeren van de opdracht lijden. Opdrachtgever vrijwaart CityD-WES  voor dergelijke aanspraken van derden. Iedere (schade)vordering tegen CityD-WES  vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.


12.5. Wij zijn van elke aansprakelijkheid ontslagen wanneer enige schade waarvoor wij worden aangesproken een gevolg is van het feit dat de opdrachtgever zijn verplichtingen hoofdens deze voorwaarden of de overeenkomst niet of gebrekkig is nagekomen.


12.6. Elk schadegeval moet aan ons schriftelijk ter kennis worden gebracht binnen de 8 kalenderdagen na haar ontstaan en elke schadebegroting moet terstond aan ons worden meegedeeld.


12.7. Indien afspraken op verplaatsing in het kader van de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever worden geannuleerd zonder dat wij daarvan tijdig op de hoogte zijn gesteld, behouden wij ons het recht voor de verplaatsingskosten en de aan de verplaatsing bestede tijd van onze medewerkers te factureren.Artikel 13

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT


13.1. Wij komen met onze opdrachtgever overeen om, voorafgaandelijk aan elke rechtsgang, alle middelen aan te wenden teneinde tot een minnelijke oplossing te komen, behoudens evenwel de invordering van onbetaalde bedragen in welk geval wij ons onmiddellijk tot de hierna vermelde rechter kunnen wenden.


13.2. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, Afdeling Brugge zijn exclusief bevoegd, zelfs in geval van pluraliteit van verweerders, tegenvordering, tussenkomst en vrijwaring, en zelfs in kort geding.


13.3. Alle door ons met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten alsook de uitvoering van onze opdrachten zijn exclusief aan het Belgisch recht onderworpen.Artikel 14

PRIVACYVERKLARING

 

CITYD-WES  verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. 

 

Verwerkingsdoeleinden

CITYD-WES verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten, leveranciers, prospecten, consumenten en sollicitanten voor algemene bedrijfsvoering, klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, en het verzenden van newsletters), projectuitvoering, marktonderzoek en recrutering.


Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft men steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]


Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met CityD-WES verbonden zijn of met enige andere partner van CityD-WES;

CityD-WES garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 


Bewaarperiode

  • De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of zolang vanuit bedrijfsvoeringsperspectief wenselijk is.


Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@CityD-WES.be 

 

Direct marketing

 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


 _____________________________


keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x