UNIA

Wat

Opmaak van een strategisch plan voor Unia.

Waarom

Er werd een strategisch driejarenplan (2016-2018) opgemaakt, waarvan het einde van de implementatie nadert. Om het volgende strategische plan te sturen is een evaluatie nodig van het huidige strategische plan. De evaluatie heeft betrekking op de implementatie van het strategische plan en van de in de opeenvolgende operationele plannen bepaalde doelstellingen.

Hoe

In onderstaande afbeelding staat de methodologie beschreven.

Op basis een evaluatie van de behaalde resultaten en de achterliggende drivers (succes- en faalfactoren), wordt een positioneringsadvies geformuleerd en richtsnoeren met leerpunten, de uitvoerbaarheid, KPI’s en smart doelstellingen voor het nieuwe strategische plan.

Gerelateerde oplossingen

Adequate bedrijfsorganisatie
Je wilt weten wat de meest adequate organisatievorm is passend bij jouw business model.
Vorming en training
Je wilt medewerkers de kans geven te leren en zich te ontplooien in je organisatie.