Categories
Communiqué de presse Distributeurs et detaillants Entreprises Non classifié(e)

C’est surtout pour l’achat de multimédia/d’électronique, de vêtements et de chaussures que les Belges comparent les prix en ligne

Le WES-Consumeter révèle que 38,8% des Belges adultes recherchent d’abord les prix en ligne avant d’acheter des produits en magasin. C’est encore plus le cas chez les jeunes adultes jusqu’à 44 ans (41,5% à 46,2%) ou les familles ayant des enfants en bas âge (50,5%).

Le fait de rechercher ou non les prix avant d’acheter des produits dans le magasin dépend du type de produit. Près des deux tiers des Belges adultes qui consultent les prix à l’avance en ligne le font avant d’acheter des appareils multimédia et électroniques (64,9%). Ils recherchent également fréquemment des prix en ligne pour les vêtements (60,7%) ou les chaussures (51,6%). Pour les articles de bricolage ou les meubles/la décoration, cette part atteint 30 à 40%.

21,7% des adultes belges consultent (très) souvent des prix en ligne chez différents fournisseurs lorsqu’ils sont dans un magasin. 31,8% d’eux le font parfois. Ces pourcentages sont encore plus élevés parmi les adultes jusqu’à 44 ans et parmi les familles avec de jeunes enfants.

 

En général, les Belges adultes recherchent principalement les prix à l’aide d’un smartphone (52,5%) ou d’un ordinateur de bureau (50,2%). Les brochures papier des fournisseurs et les tablettes représentent respectivement 24,4% et 21,6%.

Si vous souhaitez plus d’informations sur une partie spécifique, vous pouvez toujours contacter WES.

  Oui, je souhaite recevoir la newsletter de WES

  Quand vous utilisez cet formulaire, vous êtes accord avec le stockage et l'utilisation de votre données.

  Categories
  Bedrijven Geen onderdeel van een categorie Persbericht Retail & kleinhandelaars

  21,7% van de volwassen Belgen zoekt (heel) vaak online prijzen op bij verschillende aanbieders wanneer ze in de winkel staan

  Uit de WES-Consumeter blijkt dat 38.8% van de volwassen Belgen eerst online prijzen opzoekt vooraleer hij of zij producten gaat kopen in de winkel. Dit is nog meer het geval bij jong volwassenen tot 44 jaar (41.5% tot 46.2%) of bij gezinnen met kleine kinderen (50.5%).

  Het al dan niet opzoeken van deze prijzen vooraleer men producten koopt in de winkel hangt af van het type product. Bijna twee derden van de volwassen Belgen die op voorhand prijzen online raadpleegt doet dit bij de aankoop van multimedia en elektro (64.9%). Dit gebeurt eveneens frequent voor kleding (60.7%) of schoenen (51.6%). Voor doe-het-zelf artikelen of meubelen/decoratie bedraagt dit aandeel 30 tot 40%.

  21.7% van de volwassen Belgen zoekt (heel) vaak online prijzen op bij verschillende aanbieders wanneer ze in de winkel staan. 31.8% doet dit soms. Deze aandelen liggen opnieuw hoger bij volwassenen tot 44 jaar en bij gezinnen met jonge kinderen.

  In het algemeen zoeken volwassen Belgen hoofdzakelijk prijzen op via smartphone (52.5%) of desktop computer (50.2%). De papieren folders van de aanbieders en de tablet zijn goed voor respectievelijk 24.4% en 21.6%.

  Indien u meer informatie wenst over een bepaald onderdeel of indien u ook een vraag wilt stellen in onze Consumeter, kan u steeds WES contacteren.

   Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

   Categories
   Bedrijven Nieuws

   Eerste hulp bij groeien

   Als een organisatie groeit, wordt ze complexer. De uitdaging bestaat er uit de interactie tussen mensen, klanten, leveranciers, processen en automatisatie beheersbaar te houden. Hierna geven we een antwoord op twee vragen die ondernemers en intrapreneurs stellen in dit geval:

   1. Hoe kunnen we de ontwikkeling begeleiden naar duurzame groei?

   2. Hoe beheersen we de alsmaar groter wordende complexiteit?

    

   Waarom zijn we zo gefocust op groei?

   We zijn zekerheidszoekers die streven naar stabiliteit, want daarmee trekken we leveranciers en personeel aan. We zetten in op kwaliteit en snellere dienstverlening om klanten te behagen. We wensen te groeien omdat we weten dat stilstaan achteruitgang is.
   Veel bedrijven richten zich niet helemaal onterecht op omzet maken en winst maken. Daar is op zich niets mis mee, maar bij gestage en gezonde groei komt meer kijken.

    

   Hoe kunnen we de ontwikkeling begeleiden naar duurzame groei?

   Intern beginnen om extern te winnen. Hiermee bedoelen we dat de interne huishouding goed op orde is. Als de onderneming meer medewerkers gaat aanwerven, dan heb je behoefte aan een personeelsbeleid. Als je vandaag het verschil wilt maken in dienstverlening, dan heb je nood aan een kennisbeheersysteem. Als je kiest voor “operational excellence” als klantwaarde strategie, dan heb je een strakke proces georiënteerde organisatie nodig. Groeien kan ook gepaard gaan met tegenslagen; dus de organisatie dient voldoende robuust te zijn. Anders gezegd, de interne huishouding stroomlijnen, betekent werken aan maturiteit en wendbaarheid.

   Bezint eer je begint en zorg voor een doordachte strategie. De meeste strategiegoeroe ’s hanteren de volgende rode draad:

   a. Weet waar je staat. Stel je even voor dat je deelneemt aan een “dropping”. Je bent zonder smartphone achtergelaten op een plek die je niet (her)kent en je dient de weg naar de basis te vinden. Ook al heb je een stafkaart, de eerste bezorgdheid is te weten waar je je op dat ogenblik bevindt. Bij een groeistrategie is het niet anders. Je dient kennis te hebben van waar je staat op het gebied van maturiteit en wendbaarheid.

   b. Verkrijg zicht (perspectief) op de omgeving. In het geval van een “dropping” zijn een kompas en een kaart onmisbaar. Als je behoorlijk kan omgaan met de combinatie kaart & kompas, dan verhoogt de kans dat je de juiste weg inslaat. Bij een groeistrategie is het niet anders. Je hebt wel een maturiteitsmodel nodig dat fungeert als kompas en kaart. Er bestaan verschillende maturiteitsmodellen maar niet één is op maat gemaakt van jouw bedrijf. WES heeft deze problematiek opgepakt en een wendbare Maturity Scan ontwikkeld die een passend instrument biedt voor jouw bedrijf, afdeling of team.

   c. Kies de juiste richting. Om geen energie en tijd te verspillen is het van cruciaal belang meteen duidelijkheid te hebben over de richting of het pad dat je kiest. In het geval van een “dropping” kiezen we de richting met behulp van de stafkaart. In de onderneming vinden we de weg op het Capability Maturity Model. Het model toont je niet alleen waar je staat maar fungeert ook als kompas en vertelt je wat de volgende stap is in de juiste richting.

    

   Ben je van plan stevig en vooral duurzaam te groeien?

   Voer dan de WES maturity scan uit om inzicht te krijgen in:

   – hoe het is gesteld met de interne huishouding;

   – waar je staat in het landschap van maturiteit;

   – welke de volgende logische stap is in welke richting

    

   De doorlooptijd van de  integrale WES Maturity Scan is twee werkweken. Middels focusgroepgesprekken, individuele gesprekken en een online cultuurscan verkrijgen we input. Een volledig rapport met pragmatisch advies wordt geleverd en geduid in de week volgend op de uitvoering. De WES Maturity Scan belicht negen cruciale bedrijfsaspecten en kan worden aangeboden vanaf €1500,00.

   Verwijzend naar de WES hink stap sprongmethode is de Maturity Scan de hink (het peilen van het huidig maturiteitsniveau) en de stap (strategisch advies over hoe naar het volgende maturiteitsniveau te groeien). Op vraag van de klant kan WES nadien de organisatie begeleiden op het groeipad.

   Contacteer WES op nummer 050/36 71 36; via info@wes.be of stel je vraag aan hans.dobbelaere@wes.be.

    

    

   Categories
   Citymaking & Citymarketing Nieuws Sociaaleconomisch beleid Toerisme & leisure Toerisme, cultuur & evenementen

   Regio Waas & Dender als MICE-bestemming?

    

   In opdracht van het streekoverleg Waas & Dender onderzocht WES samen met Konsultra welke kansen en mogelijkheden er voor de regio Waas & Dender binnen de MICE-markt zijn en welke acties de regio dient te ondernemen om zich als MICE-bestemming op de kaart te zetten. In een boeiend rapport kon de regio Waas & Dender ontdekken hoe ze nu worden gepercipieerd, welke kansen ze kunnen benutten en via welke acties ze dit best aanpakken. Lees hieronder welke stappen WES ondernam.
   (Foto: Feestzaal Kasteel van Laarne, foto aangeleverd door TripAdvisor.)

    

   Wat is MICE?

   MICE staat voor Meetings, Incentives, Congressen en Events. Dit soort zakentoerisme heeft een grote economische impact en draagt bij tot economische ontwikkeling, imago-opbouw en professionele ontwikkeling van inwoners en aanbod. MICE-deelnemers leren een regio kennen waardoor er een verhoogde kans is dat ze er nadien terugkomen als vijetijdstoerist. Tot slot draagt het MICE-toerisme vaak bij tot een betere spreiding van het toerismeseizoen.

   In 2017 was het MICE-toerisme in Vlaanderen goed voor 15% van de overnachtingen (bron: Toerisme Vlaanderen). Als we weten dat een meerdaagse meetingdeelnemer in de kunststeden en Vlaamse regio’s gemiddeld € 234 per nacht bijdraagt aan de Vlaamse economie (bron: WES in opdracht van Toerisme Vlaanderen), dan komen we op een duizelingwekkende omzet van 1,11 miljard euro. Reden genoeg dus voor de regio Waas & Dender om het MICE-toerisme in hun regio te willen uitbreiden.

    

   MICE in Waas & Dender

   WES en Konsultra verzamelden de nodige informatie over de regio. Strategische beleidsplannen leverden inzicht in de structuur, cijfers en toekomstplannen van de regio. Stakeholders konden in interviews en online enquêtes hun mening over en advies voor de regio overmaken. Tenslotte werd de visie en het actieplan scherp gesteld via een brainstormsessie met zowel beleidsmakers als aanbieders van de regio.

   Dit alles resulteerde in een SWOT-analyse, visie met kernwaarden en een actieplan.

    

   De toekomst voor MICE in Waas & Dender

    

   Visie

   Een goede visie laat toe om als referentiekader/strategische beleidsfilter te fungeren. Het is als het ware de stip aan de horizon waar de regio naartoe werkt.

   Een centrale doelstelling, kernwaarden en strategische keuzes maken allen deel uit van de visie.

   De kernwaarden voor de regio kwamen overduidelijk naar voor uit de voorgaande stappen en zijn voor de regio: “centraal en bereikbaar”, “natuur (met nadruk op water) en erfgoed” en “originaliteit”. Deze karakteristieken maken de regio uniek en vormen de basis voor de positionering.

   Met de strategische keuzes vertalen we de visie en bieden we een antwoord op de vragen:

   – Welke producten bieden we aan?

   – Welke marktsegmenten, doelgroepen en geografische markten willen we bewerken?

   – Hoe dienen we ons te organiseren?

   – Hoe dient ons beleid eruit te zien?

    

   Acties

   Zowel op vlak van organisatie, productontwikkeling als marketing en communicatie kan de regio Waas & Dender actie ondernemen. Een totaal van 25 acties werden uitgeschreven met mogelijke taken voor zowel de steden en gemeenten, MeetinGent en Oost-Vlaanderen, Voka, Unizo als voor de MICE-coördinator, een tot nu toe nog onbestaande functie.

    

   De lokale besturen in de regio Waas & Dender gaan aan de slag met het rapport en zal de vele invalshoeken verder bekijken. Eventueel vervolgonderzoek kan zich vertalen in het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe locatie of de herbestemming van één van de vele bestaande pareltjes waarover de regio Waas & Dender nu al beschikt. Om de sales te boosten kan gedacht worden om samen te werken met een extern salesactivatiekantoor.

    

    

   Wens je ook voor jouw regio, stad of gemeente een onderzoek uit te voeren naar kansen op vlak van MICE? Contacteer ons.

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

    Categories
    Economie & detailhandel Overheden Retail & kleinhandelaars Sociaaleconomisch beleid

    WES werkt aan integraal handelsvestigingsbeleid in Leuven, Gent en Antwerpen

    De laatste jaren is het voeren van een kernversterkend en evenwichtig detailhandelsbeleid voor vele Vlaamse steden en gemeenten een belangrijke beleidsprioriteit geworden. Zo ook voor de stad Leuven, Gent en Antwerpen. Een bloeiende detailhandel en horeca bepalen immers mee de uitstraling van een stad.  Door nieuwe ontwikkelingen en trends in de omgeving en een belangrijke wetgevende verandering met het Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) is er de nood ontstaan om het detailhandelsplan te updaten. In samenwerking met CityD werkt WES aan de update van de detailhandelsplannen in Leuven, Gent en Antwerpen.

    Integraal Handelsvestigingsbeleid

    Het decreet IHB maakt een integratie van visie, planningsinstrumenten en vergunningsprocedures mogelijk. Daarnaast wil het IHB één coherent kleinhandelsbeleid nastreven overheen de bestuursniveaus (Vlaanderen – provincies – gemeenten), beleidsdomeinen (met onder meer de integratie van het vergunningsluik in de omgevingsvergunning) en instrumenten (RUP, omgevingsvergunning, verordening, etc.) heen. Met de bekrachtiging van het decreet IHB wordt het mogelijk om de detailhandel sterk ruimtelijk te gaan sturen.

    Update beleidsnota Leuven

    Op basis van het huidige aanbod in Leuven en op basis van gesprekken die werden gehouden met stakeholders van de stad, werden verschillende zones afgebakend (kernwinkelgebieden, groeizones, handelsconcentraties, handelskernen van deelgemeenten, winkelarme gebieden, enz.). Via de afbakening werd het mogelijk om voorwaarden en beperkingen op te leggen per kernwinkelgebied. Zo werd bijvoorbeeld een beperking opgelegd van minimale en maximale winkelvloeroppervlakten voor de vier kleinhandelscategorieën A, B, C en D.

    Verder werd er een toekomstvisie met bijhorende doelstellingen uitgeschreven op maat van de stad Leuven. Een adequate uitvoering van deze doelstellingen is van groot belang waardoor ook een concreet actieplan werd opgesteld. Het actieplan bevat verschillende maatregelen die bijdragen tot de doelstellingen van IHB en tot de geformuleerde eigen doelstellingen.

    Antwerpen en Gent

    Nu Leuven is afgerond zijn we aan de slag in Antwerpen en Gent om er ook de huidige beleidsnota’s te updaten.

     

    Wenst u meer informatie? Contacteer ons.

     Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.